IJsselgym

Algemene voorwaarden IJsselgym


ARTIKEL 1: DEFINITIES 

 a. IJsselgym is als eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 70574634.

b. Opdrachtgever: Persoon aan wie door IJsselgym een training of andere activiteit wordt gegeven, dan wel diens (wettelijke) vertegenwoordiger(s).

c. Intakeformulier: De overeenkomst van opdracht tussen IJsselgym en de opdrachtgever, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uit maken.

d. Dienstverlening: De diensten die IJsselgym aan de opdrachtgever  levert, zoals deelname aan en begeleiding bij verschillende groeps- of privé-activiteiten en andere trainings- en/of coachingsvormen.


ARTIKEL 2: ALGEMEEN

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van IJsselgym, zodra de opdrachtgever akkoord is gegaan met de overeenkomst. Bij opeenvolgende overeenkomsten van opdracht worden deze algemene voorwaarden bekend verondersteld.

b. De algemene voorwaarden zijn in te zien via de website www.ijsselgym.nl.

c. Bij het sluiten van de overeenkomst word verwezen naar de onderhavige algemene voorwaarden. Opdrachtgever stemt met het tekenen van de overeenkomst in met de bepalingen uit de algemene voorwaarden, die integraal van toepassing zijn naast de overeenkomst.

d. IJsselgym is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing. Dit zal wel persoonlijk gecommuniceerd worden.

e. Slechts in onderling overleg kan worden afgeweken van de algemene voorwaarden. Dit zal schriftelijk worden bevestigd aan de opdrachtgever.


ARTIKEL 3: OPENINGSTIJDEN

a. IJsselgym bepaalt de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de overeenkomst.

b. IJsselgym is gerechtigd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en/of schoolvakanties.

c. IJsselgym is gerechtigd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.

d. IJsselgym is gerechtigd de vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. De opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van overeenkomsttarieven.

e. Indien de in de overeenkomst vermelde thuisvestiging om wat voor reden dan ook geen (sport-)faciliteiten kan verschaffen, gaat de opdrachtgever ermee akkoord dat wordt uitgeweken naar een door IJsselgym bepaalde alternatieve (buiten-)locatie.

f. IJsselgym is gerechtigd om te sluiten of te verhuizen naar een andere locatie. Indien er na de sluiting of verhuizing, de IJsselgym niet in een straal van 15 kilometer van de oorspronkelijke thuisvestiging ligt, krijgt de opdrachtgever de mogelijkheid om kosteloos en zonder opzegtermijn tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van sluiting of verhuizing.

g. IJsselgym behoudt zich het recht voor om de trainingen van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast rooster, het aanpassen van het aantal uren en de tijden waarop een training wordt gegeven/ingepland, de soorten trainingen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een training of het annuleren van een of meerdere training(en). Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op teruggave van  de overeengekomen kosten.


ARTIKEL 4: INSCHRIJVEN, OVEREENKOMST, TERMIJN EN BETALING

a. Inschrijven voor trainingen bij IJsselgym geschied via het (online) intakeformulier beschikbaar op de vestigingslocatie, via de website www.ijsselgym.nl of op te vragen via een e-mail naar marc@ijsselgym.nl. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij persoonlijke gegevens, logboeken, voedingsdagboeken en andere documenten naar waarheid in zal vullen, om de programma’s van IJsselgym zo goed mogelijk te laten aansluiten op de situatie van de deelnemer. Deze dient de opdrachtgever te ondertekenen en voorafgaand aan de eerste training in te leveren op locatie of via e-mail naar marc@ijsselgym.nl. 

b. Klant is het tarief verschuldigd + aanmeldkosten (149 euro; verwerken intake + opstellen persoonlijke programma) vanaf het moment van inschrijving. De SEPA automatische incasso gaat vanaf dat moment van start of de factuur word per e-mail verstuurd voor (online) bankoverschrijving. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een klant kan er toe leiden dat de overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door IJsselgym.

c. Als het maximum aantal leden is bereikt, wat ter eenzijdige beoordeling is van IJsselgym, kan een klant indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.

d. In het geval van speciale acties kan IJsselgym aanvullende actie voorwaarden van toepassing verklaren.

e. Een overeenkomst bij IJsselgym wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving via het intakeformulier, bestaande uit een overeenkomst met een duur van 12, 16 of 24 weken met een ‘x’ aantal afgesproken sessies, vanaf de ingangsdatum welke in één keer vooruit kan worden betaald of in vier wekelijkse termijnen te worden voldaan. Overige diensten worden voor een bepaalde tijd of een  bepaald aantal sessies afgesproken en hiervoor geldt ook een mogelijkheid tot vooruitbetaling in één keer of een vier wekelijkse betaling welke betaald dient te worden middels SEPA automatische incasso of (online) bankoverschrijving.

f. Met uitzondering van een met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op www.ijsselgym.nl.

g. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

h. Betaling van de opdrachtgever dient bij een overeenkomst of dienst(en) waar is gekozen voor betaling in één keer vooruit te geschieden via SEPA automatische incasso (online) bankoverschrijving. Dit is ook het geval indien deze overeenkomst of dienst(en) is verlengd voor bepaalde tijd. Termijnbetaling is uitsluitend mogelijk per vier weken via SEPA automatische incasso of (online) bankoverschrijving en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per vier weken.

i. Bij niet tijdige ontvangst door IJsselgym van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien de opdrachtgever, ook na in gebreke te zijn gesteld, binnen 14 dagen alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is de opdrachtgever in verzuim en worden 25 euro administratiekosten per factuur in rekening gebracht. IJsselgym is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is de opdrachtgever gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.

j. De opdrachtgever heeft niet de mogelijkheid gebruik te maken van IJsselgym en haar diensten indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien de opdrachtgever in verzuim is door een betalingsachterstand, kan IJsselgym de overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, ineens en direct bij de opdrachtgever te (laten) incasseren.

k. IJsselgym behoudt zich het recht voor de tarieven op ieder gewenst moment te wijzigen. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

l. Indien de opdrachtgever geen gebruik maakt van de overeenkomst, vindt geen teruggave van desbetreffende tarieven plaats.

m. De opdrachtgever heeft bij een overeenkomst van twaalf weken een verlengingsperiode van één week, bij een overeenkomst voor zestien weken een verlengingsperiode van twee weken en bij een overeenkomst van vierentwintig weken een verlengingsperiode van drie weken. De verlengingsperiode is een periode bovenop overeengekomen duur van de overeenkomst om het overeengekomen aantal trainingen af te nemen, bijvoorbeeld in het geval van tijdige annuleringen van afspraken die verzet zijn. Indien de verlengingsperiode voorbij is na de afgesproken termijn, zoals is overeengekomen in de overeenkomst, dan heeft de opdrachtgever geen recht meer op eventueel resterende trainingen van de overeenkomst. De opdrachtgever blijft desondanks de oorspronkelijk overeengekomen tarieven verschuldigd aan IJsselgym.

n. Elk jaar stijgen de prijzen in Nederland. Deze prijsinflatie heeft effect op de kosten. De tarieven worden geïndexeerd volgens het inflatiepercentage gebaseerd op het consumenten prijsindexcijfer (CPI) dat is vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het jaarlijks in januari verhogen van de kosten als gevolg van de prijsinflatie noemen wij inflatiecorrectie. Consumenten kunnen hier geen rechten aan ontlenen.

o. Wanneer opdrachtnemer de overeenkomst verlengt door via de IJsselgym shop of via een coach nieuwe trainingen/credits af te nemen, dan gaat deze akkoord met de op dat moment geldende algemene voorwaarden te vinden op de website en in het virtuagym systeem.ARTIKEL 5: BEËINDIGEN OVEREENKOMST

a. Beëindiging van de overeenkomst gebeurt automatisch bij aflopen van de looptijd van de overeenkomst. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever is alleen mogelijk op medische gronden met als bewijs een medische verklaring door een erkende arts, bij verhuizing buiten een straal van 25 kilometer van Deventer en zwangerschap. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan IJsselgym. Alleen in deze gevallen kan de opdrachtgever aanspraak op een retournering van de niet afgenomen trainingen doen. Wel vervalt hierbij de actiekorting die alleen geld bij het volledig afronden van een pakket. De vervaldatum van de overeenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met maximaal 6 maanden. In andere gevallen is het niet mogelijk  voor de opdrachtgever om een overeenkomst tussentijds te beëindigen

c. IJsselgym behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door IJsselgym, de opdrachtgever de toegang tot IJsselgym te ontzeggen en de overeenkomst (per direct) te beëindigen en eventuele kosten van de schade aan eigendommen van IJsselgym en/of haar gastheer/-vrouw te verhalen op de opdrachtgever.

d. Opschorting van de overeenkomst om welke reden dan ook is niet toegestaan.

e. Indien een overeenkomst, dat eventueel is verlengd voor bepaalde tijd, zonder geldige reden, als in artikel 5.a is benoemd, word beëindigd door de opdrachtgever, zal IJsselgym het door de opdrachtgever teveel vooruitbetaalde bedrag niet retourneren. In deze situatie geldt er ook een opzegtermijn van één maand en vervalt de actiekorting op de dienstverlening. Daarnaast rekent IJsselgym eenmalig 75,- euro aan administratiekosten.

f. Bij het aflopen van de afgesproken termijn, wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor tenminste 8 weken. De klant heeft 30 dagen schrifttelijke opzegtermijn om kenbaar te maken geen gebruik te willen maken van de automatische verlenging en de diensteverlening bij IJsselgym stop te zetten.

 

ARTIKEL 6: ANNULERING VAN AFSPRAKEN

a. Indien opdrachtgever om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de dienstverlening van IJsselgym, dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren schriftelijk te worden geannuleerd of via het rooster in de IJsselgym app. Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak is IJsselgym gerechtigd om de kosten voor de afspraak al dan niet volledig bij opdrachtgever in rekening te brengen.

b. Indien IJsselgym door welke omstandigheden dan ook de dienstverlening niet kan uitvoeren, schuiven de activiteiten op. In overleg met opdrachtgever kan een andere datum worden vastgesteld.

c. IJsselgym is op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding voor het annuleren van een activiteit.

d. Bij onvoldoende belangstelling voor 3op1 groepsactiviteiten behoudt IJsselgym het recht om een activiteit te annuleren of een extra credit af te schrijven (3op1 training in rekening te brengen) bij betreffende member wanneer deze de enige ingeschreven member is op het betreffende uur. De member gaat akkoord met afschrijving van één extra credit zodra er is ingetekend op een 0/3 uur en de inboeking niet buiten 24 uur is geannuleerd of verplaatst. Bij onvoldoende belangstelling (lees; minimaal 2 of 3 inboekingen) wordt een dergelijke 3op1 activiteit een 1op1 activiteit en kost deze activiteit twee 3op1 credits.

e. Bij een overschot van aanmeldingen voor groepsactiviteiten is IJsselgym bevoegd om deelnemers onder te verdelen in aparte groepen en op andere data afspraken te maken. IJsselgym zal hierbij zoveel mogelijk de wensen van opdrachtgever(s) in acht nemen.

f. Op algemeen erkende feestdagen zijn de activiteiten afgelast. Als opdrachtgever op deze dag een afspraak zou hebben, dan word in overleg met opdrachtgever een nieuwe afspraak gemaakt of verschuift de afspraak een week.


ARTIKEL 7: OVERMACHT

a. Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van IJsselgym, en verder iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van IJsselgym waardoor redelijkerwijze niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd.

b. Onder overmachtssituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van de gastheer/vrouw en hulppersonen, oproer, werkstaking, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief.

c. Indien IJsselgym wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervangende mogelijkheden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is IJsselgym niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden. De kosten van niet afgenomen trainingen zullen niet worden geretourneerd.

d. IJsselgym heeft de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de belemmering.

e. In het geval van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een activiteit worden afgelast.

f. De gastheer/-vrouw van IJsselgym heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij/zij door omstandigheden, welke buiten zijn/haar invloedssfeer liggen of waarvan hij/zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn/haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.


ARTIKEL 8: RISICO, GEZONDHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

a. Het beoefenen van sport en het aanpassen van de leefstijl, voedingspatroon en mindset van de opdrachtgever kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van IJsselgym, is geheel voor eigen risico van de opdrachtgever.

b. De opdrachtgever verklaart dat hij gezond is en fysiek in staat is om de trainingen van IJsselgym zonder schade voor zijn gezondheid te kunnen volhouden. Bij twijfel wordt de opdrachtgever geacht voor aanvang van IJsselgym zijn/haar arts te raadplegen.

c. Mocht opdrachtgever (onverwacht) een verzwakte gezondheid krijgen gedurende de programma’s van IJsselgym, dan zal hij/zij de organisatie daar onmiddellijk van in kennis stellen.

d. De content op de website en sociale media van IJsselgym en de informatie die gedurende de overeenkomst word gedeeld, zijn geen substituut voor medisch advies. IJsselgym en haar gastheer/-vrouw zijn geen medische professionals. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om goedkeuring voor het uitvoeren van adviezen die voortvloeien uit de producten en diensten van IJsselgym te overleggen met een desbetreffend medische professional. Met het ondertekenen van de overeenkomst verklaart de opdrachtgever hiervan op de hoogte te zijn en hiermee akkoord te gaan.

c. IJsselgym en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de opdrachtgever.

d. De opdrachtgever zal zowel IJsselgym als de gastheer/-vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

e. IJsselgym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de opdrachtgever.

f. Voor elke door IJsselgym aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. IJsselgym kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

g. IJsselgym is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de dienstverlening die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de dienstverlening.

h. IJsselgym is niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan of bij opdrachtgever is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens IJsselgym geleverde zaken, en/of diensten en/of faciliteiten.

i. IJsselgym is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de opdrachtgever.

j. IJsselgym is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enigerlei wijze schade leidt en deze is te wijten aan het niet of niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier.

k. Iedere aansprakelijkheid van IJsselgym voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die gebaseerd is op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van IJsselgym te dien zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

l. IJsselgym is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens opdrachtgever verschafte onjuiste en/of onvolledige informatie.

m. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door IJsselgym in rekening gebrachte bedrag met een maximum van vier weken.

n. IJsselgym is niet aansprakelijk voor het op eigen gelegenheid uitvoeren van trainingsschema’s van IJsselgym door de opdrachtgever.


ARTIKEL 9: GEHEIMHOUDING EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

a. IJsselgym is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Uitzondering hierop is Virtuagym.

b. Bij het ondertekenen van het intakeformulier gaat de opdrachtgever akkoord met het invoeren van de intakegegevens en het intakeformulier in de Virtuagym software en met de gebruikersvoorwaarden van Virtuagym.

b. Indien IJsselgym op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of rechter aangewezen derde mede te verstrekken, en IJsselgym zich te dien zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de rechter erkende of toegestaan recht van verschoning, dan is IJsselgym niet gehouden tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan opdrachtgever en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

c. De opdrachtgever is verplicht om de verkregen informatie en communicatie welke in verband staan met de dienstverlening en producten van IJsselgym voor zichzelf te houden en deze niet te delen met derden. Indien de opdrachtgever dit verzaakt, is IJsselgym gerechtigd om per direct te overeenkomst te beëindigen en blijft de opdrachtgever de kosten voor de gehele overeenkomst verschuldigd aan IJsselgym.

d. IJsselgym behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van IJsselgym noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de opdrachtgever, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door IJsselgym verstrekt zijn.

e. Het staat IJsselgym vrij de gemaakte foto’s en filmopnames tijdens trainingen te gebruiken voor www.ijsselgym.nl of andersoortige (social)mediaplatformen gelinkt aan IJsselgym.


ARTIKEL 10: WEBSITE

a. De website www.ijsselgym.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van IJsselgym.

b. Hoewel IJsselgym de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van deze website, kan IJsselgym niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. IJsselgym aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van IJsselgym sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.


c. De websites van derden waarnaar op de website www.ijsselgym.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door IJsselgym gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. IJsselgym aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.


d. De verstrekte informatie op de website www.ijsselgym.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

 

ARTIKEL 11: KLACHTEN

a. In geval van klachten met betrekking tot IJsselgym dient de opdrachtgever zich te wenden tot de gastheer/vrouw.

b. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. IJsselgym zal dan met opdrachtgever in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

ARTIKEL 12: PERSOONSGEGEVENS

a. IJsselgym verwerkt de persoonsgegevens van de opdrachtgever binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals in de ‘Privacy Statement’ omschreven.

b. IJsselgym verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de opdrachtgever, over het gebruik van de overeenkomst, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van IJsselgym en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten IJsselgym.

c. De opdrachtgever, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. IJsselgym kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. De betreffende opdrachtgever kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan IJsselgym.

d. IJsselgym deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. IJsselgym is niet verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Derden zijn bijvoorbeeld; Virtuagym, Google Drive & Mailchimp. Opdrachtgever van IJsselgym gaat ermee akkoord dat hun gegevens gedeeld kunnen worden met deze derden.


 

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

a. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met IJsselgym aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b. Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, zullen zij in overleg trachten tot een oplossing te komen.

c. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en IJsselgym zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar IJsselgym is gevestigd.


ARTIKEL 14: TOT SLOT

a. Door zijn inschrijving via het intakeformulier verklaart de opdrachtgever deze algemene voorwaarden, de privacy statement en de huisregels van IJsselgym te accepteren en hiernaar te handelen.

b. Deze algemene voorwaarden en de pricacy statement van IJsselgym zijn terug te vinden op www.ijsselgym.nl.

c. Deze algemene voorwaarden tezamen met de overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen IJsselgym en de opdrachtgever.